Registrace

Registrace byla dokončena!

Zpráva pro ukončení žádosti byl odeslána na Vaši e-mailovou adresu

Vyplňte prosím všechny požadované údaje
Půjčka:
1000
Doba půjčky:
10 dní
Vaše jméno
Vaše příjmení
Rodné číslo (bez lomítka)
IČO
Email
Číslo mobilního telefonu
Chcete-li pokračovat v registraci, musíte svůj telefon potvrdit. Klikněte na "Získat kód v telefonu", zadejte přijatý kód do pole a klikněte na "Potvrdit".
Obecné informace
Číslo občanského průkazu
Trvalá adresa
Město
Ulice
(číslo popisné/evidenční)
PSČ
Korespondenční adresa
Město
Ulice
(číslo popisné/evidenční)
PSČ
Rodiny
Rodinný stav
Nezletilé děti
Typ vlastnictví
Zaměstnání
Čistý měsíční příjem
Průměrné měsíční výdaje
Zaměstnavatel
Telefonní číslo zaměstnavatele
Adresa zaměstnavatele
Postavení
Smlouva
Pracovní zkušenosti
Změnit výše částky můžete pomoci příslušné kalkulačky.

Půjčka:
1000
Doba půjčky:
10 dní
Podmínky smlouvy

Po dokončení registrase Vám budou zaslány přihlašovácí údaje: Dočasné heslo obdržite e-mailem.

Pozorné si přečtěte podmínky Rámcovou smlouvy o úvěru:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Věřitel a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen "Smlouva o úvěru" nebo dohromady taky jako "Smlouvy o úvěru"), kterými se Věřitel zaváže, že na požádání Klienta a následném schválení žádosti ze strany Věřitele poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky spolu s úrokem a poplatky s Úvěrem spojené Věřiteli vrátit.

1.2. Tato RSÚ tvoří obecný právní rámec a stanovuje závazné smluvní podmínky pro uzavírání popsaných obchodů a poskytování výše uvedených služeb ze strany Věřitele Klientovi a upravuje právní vztahy vznikající mezi Věřitelem a Klientem při uzavírání Smluv o úvěru, jakož i související právní vztahy.

1.3. Tato RSÚ je uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") a upravuje práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy vznikající mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků na základě této RSÚ a jednotlivých Smluv o úvěru.

1.4. Smlouva o úvěru, jakož i tato RSÚ se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a také ustanoveními zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen "Zákon o spotřebitelském úvěru").

1.5. Věřitel se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o úvěru a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí Úvěru Klientovi je Věřitelem ze Smlouvy o úvěru. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru a po poskytnutí Úvěru Věřitelem je úvěrovaným ze Smlouvy o úvěru. Uzavřením Smlouvy o úvěru přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Úvěru a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek této RSÚ a každé jednotlivé Smlouvy o úvěru vrátit a zaplatit Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené.

1.6. Podmínkou jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Věřitelem a Klientem je uzavření této RSÚ a souhlas Klienta s podmínkami stanovenými v této RSÚ.
 

2. Definice základních pojmů

2.1. Osobní údaje – informace, které souvisí s Klientem, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je zejména rodné číslo, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, adresa trvalého pobytu, adresa místa skutečného pobytu, E-mail, číslo bankovního účtu, Číslo mobilního telefonu, jakož i další údaje uvedené v článku 11.

2.2. Celková výše úvěru – celková výše dosud nesplacených Úvěrů včetně Úroku, poplatků s Úvěrem spojených a Sankčních poplatků, pokud jsou vyměřené.

2.3. RSÚ – rámcová smlouva o úvěru, která vymezuje práva a povinnosti Věřitele, jako poskytovatele Úvěru, a jeho Klienta, jako Příjemce úvěru (dále jen "Příjemce úvěru"), podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, právní důsledky v případě neplnění Podmínek úvěru, postupy při zrušení RSÚ a Smlouvy o úvěru, jakož i další podmínky.

2.4. Správa dat – jakákoli činnost prováděná s Osobními údaji Klientů Věřitelem: sběr, zpracování, záznam, shromažďování, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností.

2.5. Elektronické kanály – předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu, mobilního telefonu nebo e-mailu.

2.6. Sekce Příjemce úvěru – webový systém Věřitele, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši Úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm. Přístup k Sekci Příjemce úvěru je zabezpečen E-mailem Klienta a Heslem Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu Sekci Příjemce úvěru a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem.

2.7. Splatná částka - součet částek jistiny Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené. Splatnou částku je Klient povinen splatit do Termínu splatnosti úvěru. Jakákoliv částka splatná Klientem Věřiteli dle Smlouvy o úvěru může být ze strany Věřitele k okamžiku její splatnosti předmětem zaokrouhlení a může dojít k jejímu navýšení až do výše 1,- Kč.

2.8. Individuální podmínky Smlouvy o úvěru - Podmínky úvěru platné pro každou jednotlivou Smlouvu o úvěru, na jejíž přípravu mohl mít Klient vliv Podáním žádosti o úvěr a výběrem jedné z variant Úvěru nabídnutých Věřitelem.

2.9. Úvěr – peněžní částka, kterou Věřitel poskytne Klientovi na základě jednotlivých Smluv o úvěru.

2.10. Klient – fyzická osoba, která má zájem o využití práva nebo využil práva na získání Úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje RSÚ a Smlouva o úvěru.

2.11. Den splatnosti úvěru – den v měsíci, do kdy je Klient povinen splatit Úvěr včetně Úroku a poplatků s Úvěrem spojených.

2.12. Doba splacení úvěru – doba ode dne získání Úvěru do dne úplného splacení Úvěru.

2.13. Úroky - je odměna Věřitele za poskytnutí Úvěru Klientovi, tj. Příjemci úvěru.

2.14. Poplatek za úvěr – je poplatek na úhradu nákladů Věřitele spojených se zpracováním Žádosti o úvěr, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Úvěr, poskytnutí všech povinných vysvětlení, uzavřením jednotlivé Smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi.Poplatek za úvěr je účtován pouze v případě poskytnutí Úvěru. Poplatek za úvěr není součástí Úroků.

2.15. Žádost o úvěr – část Smlouvy o úvěru, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, Den splatnosti úvěru a dobu trvání Úvěru.

2.16. Podání žádosti o úvěr – žádost podaná Klientem v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele Elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 5.1., a to ve věci poskytnutí Úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 5, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr přijmout.

2.17. Prodloužení úvěru – žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru s uvedením nového Termínu splatnosti úvěru, podaná v sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele Elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí Heslem Klienta, a to po předchozím zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru. Po Prodloužení úvěru se platí nový Poplatek za úvěr.

2.18. Poplatek za prodloužení úvěru - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za používání Úvěru při prodloužení Termínu splatnosti úvěru, zahrnuje neuhrazené Úroky ke dni podání žádosti o Prodloužení úvěru, Poplatek za úvěr a Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené.

2.19. Doba prodloužení termínu splatnosti úvěru – termín uvedený na Webové stránce Věřitele, do kterého si Klient může prodloužit Termín splatnosti úvěru po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru.

2.20. Podmínky úvěru – Celková výše úvěru, podmínky čerpání, Termín splatnosti úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, den splátek, výše splátek, počet splátek a další podmínky.

2.21. Poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta – částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za změnu údajů Klienta ve RSÚ nebo Smlouvě o úvěru, je stanovena na 1 Kč.

2.22. Věřitel - společnost GO Invex Finance s.r.o., IČO: 05090792, se sídlem Sazovická 492/5, Praha 155 21,, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257916.

2.23. Termín splatnosti úvěru – doba, během níž musí Klient splatit Věřiteli Úvěr včetně Úroku a poplatku s Úvěrem spojených.

2.24. Splátka – určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Věřiteli na základě Smlouvy o úvěru.

2.25. Sankční poplatky – peněžní částka stanovená RSÚ (smluvní pokuty a jiné poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru), k jejímuž uhrazení se Klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit Věřiteli v případě včasného a řádného neplnění podmínek Smlouvy o úvěru.

2.26. Registrační poplatek – jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů. Výše registračního poplatku je stanovena na 1 Kč. Registrační poplatek se nevrací, jestli Úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho úvěruschopnosti poskytnut.

2.27. Smlouva o úvěru – každá jednotlivá smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem pomocí Elektronických kanálů na základě této RSÚ, ve které se Věřitel zavazuje, po posouzení úvěruschopnosti Klienta, poskytnout Klientovi konkrétní Klientem stanovenou peněžní částku podle podmínek stanovených v RSÚ a Smlouvě o úvěru. V případě, že Klientovi bude Úvěr poskytnutý, se Klient zavazuje tento Úvěr a veškeré Splatné částky podle podmínek stanovených RSÚ a Smlouvou o úvěru Věřiteli splatit.

2.28. Strana – Věřitel nebo Klient.

2.29. Strany – společně Věřitel i Klient.

2.30. Prostředky pro potvrzení totožnosti – identifikační kód, který Věřitel přidělí Klientovi (dále – ID Klienta), heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta, E-mail Klienta, CRSP kód a Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru:

2.30.1. Dočasné heslo Klienta – posloupnost čísel vygenerovaná Věřitelem, která je určená k identifikaci Klienta, a kterou si Klient po prvním přihlášení do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele musí změnit;

2.30.2. Heslo Klienta - heslem Klienta se pro účely RSÚ a Smlouvy o úvěru rozumí jedinečné přístupové údaje Klienta do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.30.3. Číslo mobilního telefonu Klienta – číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Věřiteli;

2.30.4. E-mail Klienta – e-mailová adresa, kterou Klient nahlásil Věřiteli;

2.30.5. CRSP kód – kód vygenerovaný automaticky, do které se zakóduje text RSÚ a ID Klienta, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a potvrzuje, že text RSÚ je chráněn, a také slouží jako potvrzení o uzavření RSÚ, tedy jako projev vůle Klienta;

2.30.6. Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru - unikátní kód individuálně sjednaných Podmínek úvěru vygenerovaný Věřitelem, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Podmínek úvěru poskytnutých Klientovi.

2.31. Webové stránky – internetové stránky Věřitele: www.credit123.cz.

2.32. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za Stranu Smlouvy o úvěru.

2.33. Formulář – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru.
 
3. Předmět RSÚ a práva a povinnosti Stran

3.1. Strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě jednotlivých Smluv o úvěru se budou řídit podmínkami dohodnutými v této RSÚ. Věřitel se tímto zavazuje, že bude Klientovi po dobu platnosti RSÚ poskytovat peněžní prostředky na základě jeho Žádostí o úvěr, a to v pracovní době Věřitele, a Klient se
zavazuje Věřiteli tyto poskytnuté peněžní prostředky řádně a včas splatit, a to včetně Úroků a jiných poplatků s Úvěrem spojených, jakož i případných Sankčních poplatků, pokud budou vyměřeny.

3.2. Povinnost Věřitele se považuje za splněnou převedením částky Úvěru na Klientem označený bankovní účet, který je veden na jeho osobu, a ke kterému má Klient dispoziční právo.

3.3. Věřitel je povinen:

3.3.1. Poskytovat Úvěr včas;

3.3.2. Informovat předem, před uzavřením Smlouvy o úvěru, Klienta o tom, že se změní způsob poskytování služeb nebo údaje Věřitele, a to v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele;

3.3.3. Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Věřiteli zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta,jakož i zasíláním oznámení na E-mail Klienta; Klient bude informován o výši dluhu:

3.3.3.1. před uplynutím Termínu splatnosti úvěru;

3.3.3.2. minimálně jedenkrát týdně po uplynutí Termínu splatnosti úvěru, a to až do uplynutí 50 dní zpoždění s úhradou.

3.3.4. Zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, jejich řádnou Správu dat a jejich užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

3.3.5. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

3.4. Věřitel je oprávněn:

3.4.1. před poskytnutím Úvěru vyhodnotit úvěruschopnost Klienta a odmítnout poskytnout Úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru;

3.4.2. přenechat Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 5 (pěti) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.3. na základě smlouvy s Třetí osobou postoupit Třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.4. předat do zástavy Třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud to nezhorší situaci Klienta, avšak nejdříve po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.5. po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě 3.3.2. změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky RSÚ a zaslat návrh na uzavření dodatku k RSÚ k potvrzení Klientovi; v případě, že Klient dodatek k RSÚ nepotvrdí, má Věřitel právo RSÚ vypovědět;

3.4.6. jednostranně změnit údaje Věřitele, informaci o pracovní době a technický servis poskytovaných služeb. Věřitel se zavazuje o těchto změnách předem Klienta informovat podle stanovených v bodu 3.3.2 předpisů a provést příslušné změny zveřejněných informací na Webové stránce Věřitele;

3.4.7. postoupit Třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 3.4.2. až 3.4.4. práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru, nebo prodat této osobě pohledávku za Klientem, avšak nejdříve po uplynutí 5 (pěti) dnů od Termínu splatnosti úvěru.

3.5. Věřitel bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí Elektronických kanálů:

3.5.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí ID Klienta a Hesla Klienta;

3.5.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě ID Klienta a Čísla mobilního telefonu Klienta.

3.6. Klient je povinen:

3.6.1. Splatit řádně a včas Úvěr, který mu poskytl Věřitel, zaplatit Úroky, jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené a případné Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené;

3.6.2. Neprozrazovat žádné Třetí osobě Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta používaná Věřitelem;

3.6.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Věřitele o tom, že Prostředky pro potvrzenítotožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny;

3.6.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu Věřitele svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru Třetím osobám;

3.6.5. Při ztrátě Hesla Klienta informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.1.;

3.6.6. Při změně jména, příjmení, čísla občanského průkazu, čísla cestovního pasu, adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.2.;

3.6.7. Při změně Čísla mobilního telefonu Klienta informovat o tom Věřitele a uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu Klienta;

3.6.8. Při změně E-mailu Klienta informovat o tom Věřitele a uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nový E-mail;

3.6.9. Při změně názvu zaměstnavatele, adresy zaměstnavatele, funkce Klienta nebo finanční situace Klienta informovat o tom Věřitele E-mailem na adresu: info@credit123.cz, z E-mailu, který Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data", nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta.

3.7. Klient je oprávněn:

3.7.1. Získat včas Úvěr, jestliže dodrží podmínky RSÚ a nebude mít problémy s úvěruschopností;

3.7.2. Prodloužit Termín splatnosti úvěru na nově zvolené datum, jestliže po uplynutí Termínu splatnosti úvěru zaplatí Poplatek za prodloužení úvěru a podá žádost o Prodloužení úvěru v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o prodloužení";

3.7.3. V případě zhoršení finanční situace Klienta a v případě, že je Klient ve zpoždění se splacením Úvěru nebo jeho části, nebo Úroku a/nebo poplatků s Úvěrem spojených po dobu více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode Dne splatnosti úvěru, požádat přes Elektronické kanály nebo doporučeným dopisem Věřitele o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat Věřiteli písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace;

3.7.4. Sjednaným způsobem vypovědět RSÚ;

3.7.5. Využívat služeb Věřitele poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o úvěru. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím Prostředků pro potvrzení totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem;

3.7.6. Klient může využívat služeb Věřitele jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetu. Věřitel má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na Internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny.
 
4. Postup při uzavření RSÚ

4.1. Registrace:

4.1.1. Klient je povinen před potvrzením podmínek RSÚ:

4.1.1.1. Do registračního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách Věřitele, uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, E-mail, Číslo mobilního telefonu, adresu trvalého pobytu, adresu místa skutečného pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, název zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení; uvést svůj souhlas/nesouhlas s tím, aby Věřitel za účelem přímého marketingu nakládal s jeho Osobními údaji a potvrdit uzavření RSÚ;

4.1.1.2. Potvrdit registraci a uhradit Registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z osobního účtu Klienta, na který si Klient přeje poukázat Úvěr. Povinné údaje při platbě Registračního poplatku: název příjemce, číslo účtu příjemce, vygenerované variabilní a specifické symboly, částka, unikátní CRSP kód vygenerován Věřitelem. CRSP kód obdrží Klient na Webových stránkách Věřitele po vyplnění registračního formuláře. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech unikátní CRSP kód, Věřitel nebude moci identifikovat a zaúčtovat platbu.

4.1.2. Správně zaplacený Registrační poplatek nezavazuje Věřitele k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požadovaný Úvěr.

4.1.3. Tím, že Klient zaplatil Registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Věřitel tento Registrační poplatek zaúčtoval, se považuje RSÚ za potvrzenou a uzavřenou oběma Stranami prostřednictvím Elektronických kanálů.

4.1.4. Po uzavření RSÚ zašle Věřitel Klientovi Dočasné heslo, na E-mail, který Klient uvedl v registračním formuláři.

4.1.5. Postup při uzavření dodatku k RSÚ u registrovaného Klienta:

4.1.5.1. Věřitel v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele zveřejní návrh dodatku k RSÚ. Dodatek k RSÚ může být uzavřen pouze v případě, že registrovaný Klient má zcela splněné své závazky vyplývající ze Smluv o úvěru uzavřených před účinností tohoto dodatku k RSÚ.

4.1.5.1.1. V případě uzavření dodatku k RSÚ se jednotlivé Smlouvy o úvěru uzavřené po účinnosti nového znění RSÚ řídí podmínkami uvedenými v tomto dodatku k RSÚ. Pokud Klient neakceptuje nové znění RSÚ má Věřitel právo RSÚ vypovědět. Práva a povinnosti z již uzavřeným Smluv o úvěru tím zůstávají nedotčeny.
 
5. Postup při poskytnutí Úvěru, uzavření Smlouvy o úvěru

5.1. Podání a potvrzení Žádosti o úvěr Elektronickými kanály:

5.1.1. Při Podání žádosti o úvěr má Klient právo na poskytnutí informací o Podmínkách úvěru dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Věřitel Klientovi tyto informace zpřístupňuje na Webových stránkách v rámci obecného popisu Úvěru Věřitele a zpřístupněním Formuláře kliknutím na tlačítko "Předsmluvní formulář". Klient je povinen se s informacemi uvedenými ve Formuláři seznámit, což potvrdí v Sekci Příjemce úvěru kliknutím na tlačítko "Pokračovat". Potvrzením Formuláře Klient prohlašuje, že se seznámil s informacemi dle Zákona o spotřebitelském úvěru, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.

5.1.2. Klient, který chce získat Úvěr, podá Věřiteli Žádost o úvěr zvolením si Podmínek úvěru na Internetu, tj. vSekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o úvěr", a jejich potvrzením pomocí Hesla Klienta, po kliknutí na tlačítko "Žádost" Klient potvrzuje souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Žádost o úvěr se považuje za podanou;

5.2. Poskytnutí Úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru:

5.2.1. Poté, co Klient podal Žádost o úvěr a potvrdil souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Věřitel posoudil úvěruschopnost Klienta, se Věřitel zavazuje nejdéle do 1 hodiny v pracovní době Věřitele oznámit Klientovi své rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Úvěru, a to SMS zprávou zaslanou na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo zprávou zaslanou na E-mail Klienta. Klient je považován za informovaného, pokud mu byla zaslána SMS zpráva a/nebo e-mail na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo E-mail Klienta;

5.2.2. Po obdržení potvrzení od Věřitele o poskytnutí úvěru bude Úvěr převeden na účet Klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

5.2.3. Poskytnutím Úvěru na základě žádosti Klienta je mezi Věřitelem a Klientem uzavřena Smlouva o úvěru.

5.3. Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

5.4. Bankovní poplatky za převod peněžní částky Úvěru poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

5.5. Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru je Klient oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru je Klient povinen vrátit Věřiteli na jeho bankovní účet jistinu Úvěru poskytnutou Věřitelem, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru. Klient je povinen zaplatit Věřiteli Úrok a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok,
pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut dle Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina Úvěru připsána zpět na účet Věřitele. Věřitel má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

5.6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka. Klient je oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
 
6. Splacení Úvěru

6.1. Klient je povinen řádně a nejpozději v den Termínu splatnosti úvěru splatit Splatnou částku na bankovní účet Věřitele.

6.2. Úvěr se splácí v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacena.

6.3. Klient je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést do pole "Variabilní symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech své rodné číslo, Věřitel nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

6.3.1. Jestliže platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Věřitelnebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

6.4. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž jsou Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené převedeny na účet Věřitele, hradí Klient; vyjma bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Věřitele, který hradí Věřitel.

6.5. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Věřiteli budou použity na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Sankční poplatky, 2. Poplatek za úvěr, 3. Úroky, 4. Náklady spojené s uplatněním pohledávky, 5. Ostatní platby podle Smlouvy o úvěru, 6. Jistina úvěru.

6.6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než je nutná k úhradě jeho dluhu Věřiteli, má Klient právo poslat Věřiteli podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Smlouvy o úvěru. Věřitel pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení takové žádosti. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze Splatné částky
následného Úvěru čerpaného Klientem.

6.7. Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání
spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského
úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k
předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

6.8. Pokud podle Smlouvy o úvěru byla na poskytnutý Úvěr uplatněna sleva, a Klient Splatnou částku nebo její
část včas nesplatil, ztrácí Klient v důsledku svého zpoždění nárok na poskytnutou slevu Věřitelem a Klient je tak
povinen uhradit Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené v plné výši. Přesné částky poplatků a slev
jsou uvedeny v Individuálních podmínkách Smlouvy o úvěru.
 
7. Prodloužení Termínu splatnosti úvěru

7.1. Klient má právo si zažádat o prodloužení Termínu splatnosti úvěru. Žádost o prodloužení Termínu
splatnosti úvěru může Klient podat v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o
prodloužení". Žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru Klient podá zadáním Hesla Klienta, čímž zároveň
potvrdí uzavření smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru (dále jen "Smlouva o prodloužení splatnosti úvěru").
Uzavřením Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru Klient zároveň souhlasí s Individuálními podmínkami
Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru.

7.2. Termín splatnosti úvěru je možné prodloužit po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru, a to převodem na
bankovní účet Věřitele. Při zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru Klient musí uvést do pole "Variabilní
symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo, Věřitel
nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a
Věřitelem.

7.2.1. Pokud platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné
číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Věřitel
nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

7.3. Věřitel zaúčtuje po obdržení platby Poplatek za prodloužení úvěru a informuje o tom Klienta SMS zprávou
nebo E-mailem.

7.4. Pokud Klient zaplatil Poplatek za prodloužení úvěru a během 23 hodin nezvolil v systému Věřitele Dobu
prodloužení termínu splatnosti úvěru, bude mu splatnost Úvěru automaticky prodloužena o maximální možnoudobu, a to až do 30 (třicet) dnů.
 
8. Změna Osobních a přihlašovacích údajů, informování Klienta

8.1. Změna přihlašovacích údajů:

8.1.1. Klient si může Dočasné heslo Klienta změnit v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje
data". Při ztrátě Hesla Klienta, musí Klient požádat o opětovné zaslání nového hesla, klikutním tlačítka
"Zapomněli jste heslo?"

8.1.2. Při změně Čísla mobilního telefonu Klienta je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve
výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do
textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu;

8.1.3. Při změně E-mailu je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši Poplatku za změnu
kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat
nový E-mail.

8.2. Změna Osobních údajů:

8.2.1. Klient nemůže samostatně měnit Osobní údaje uvedené v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v
oddělení "Moje data".

8.2.2. Při změně jmena nebo příjmení, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu musíte podat žádost
ohledné provedeni změny údajů na e-mailovou adresu doklady@credit123.cz s předložením osobních dokladů
pro ověření totožnosti a dokumentů, které potvrzují změnu údajů ze své e-mailové adresy uvedené v systému.

8.2.3. Při změně adresy trvalého pobytu nebo místa skutečného pobytu, změně zaměstnavatele nebo finanční
situace musíte poslat tuto informaci e-mailem na adresu doklady@credit123.cz ze své e-mailové adresy
uvedené v systému.

8.2.4. Při změně čísla účtu nebo v případě, že chcete přidat nove číslo účtu do systému musíte provést platbu
ze svého nového osobního účtu ve výši 1 Kč. Jako Variabilní symbol musíte uvést svoje rodné číslo (bez lomítka)
a do textového pole napsat unikátní text tj. "Nový účet". Jestliže nezadáte správně Variabilní symbol nebo Účel
platby, Vaše platba nebude identifikovaná a zaúčtovaná.

8.3. Informování Klientů:

8.3.1. Informace o výši dluhu a výši Splatné částky bude Klientovi poskytnuta v Sekci Příjemce úvěru v systému
Věřitele v oddělení "Moje půjčky".
 
9. Smluvní odpovědnost

9.1. Dostane-li se Klient do zpoždění s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj ze Smlouvy o úvěru, je
Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi kromě Úvěru, Úroku a poplatků s Úvěrem spojených taktéž následující:

9.1.1. Smluvní pokutu - Klient, který nesplnil povinnost splatit Úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit Věřiteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny Úvěru. Penále ze
zpoždění se začne vyměřovat následující kalendářní den po Dni splatnosti úvěru a vyměřování končí v ten den,
kdy bude Klientem Splatná částka, jakož i vyměřené penále ze zpoždění připsány na bankovní účet Věřitele.Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 Celkové výše úvěru.

9.1.2. Poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru považovány za účelně vynaložené náklady Věřitele ve
smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru, a to:

9.1.2.1. V případě zpoždění s jakoukoliv Splátkou Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek ve výši 70,- Kč,
včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k
mimosoudnímu vymáhání. Poplatek za administraci zpoždění zahrnuje zejména náklady Věřitele na zpracování
dlužné pohledávky, vypracování návrhů na způsob úhrady dlužné částky, stanovení konkrétního řešení způsobu
úhrady dlužné částky a dále mzdové náklady Věřitele, a to zejména pracovníků call centra zajišťujících
telefonickou a e-mailovou komunikaci s úvěrovaným, ověřování a dohledávání aktuálních kontaktů, jakož i
náklady na kancelářské potřeby Věřitele a zabezpečení softwarového a hardwarového vybavení pro účely
administraci Klienta ve zpoždění.

9.1.2.2. V případě opožděné splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neoprávněné využití poskytnuté
půjčky, a to do doby zaplácení Úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymáhání. Ten se počítá
jako: částka Celkového navýšení příslušného úvěru, dělená náležitým počtem dní, dle sjednaného Úvěru, krát
faktický počet dní ve zpoždění.

9.2. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Úvěr nebo jeho část, nebo jiné dlužné částky, má
Věřitel právo přenechat vymáhání dluhu Třetí osobě (osobám).

9.3. Věřitel má právo ještě před uplynutím Termínu splatnosti úvěru žádat, aby Klient neprodleně splatil
veškeré Splatné částky, jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

9.3.1. Klient předal Věřiteli nesprávné údaje nebo jinou klamavou informaci o sobě, která zavinila nesprávný
závěr o možnosti Klienta splatit Úvěr, a existuje riziko, že úvěrovaný nebude schopen splnit svůj dluh vzniklý na
základě Smlouvy o úvěru řádně a včas a podle Podmínek úvěru;

9.3.2. Vyjdou-li najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit úvěruschopnost Klienta;

9.3.3. Klient neplní jinou smlouvu uzavřenou s Věřitelem a jde o zásadní porušení takové smlouvy.

9.4. Dlužník Věřiteli taktéž nahradí veškeré účelně vynaložené náklady na soudní i mimosoudní vymáhání
pohledávky plynoucí ze Smlouvy o úvěru:

9.4.1. Jestliže je Klient ve zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho cásti více než 30 (třicet) kalendářních dnů
ode dne odeslání výzvy k úhradě, Klient souhlasí s tím, aby Věřitel učinil před případným soudním vymáháním
pohledávek pokus o mimosoudní vymožení dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby, přičemž náklady na
předání k mimosoudnímu vymáhání by činili 2401,- Kč, včetně DPH.

9.4.2. Jestliže je Klient ve zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho části více než 50 (padesát) kalendářních dnů
ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočítá se, dodatečne k celkovému závazku, potenciální náklad na
Insolvenci, ve výši 484,- Kč, včetně DPH.
 
10. Náklady spojené s mimosoudním vymožením dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby

10.1.Jestliže je Dlužník v prodlení se splácením úvěru nebo jeho části více než 50 (padesát) kalendářních dnů
ode dne odeslání výzvy k úhradě, Dlužník souhlasí s tím, aby Úvěrující učinil před případným soudním
vymáháním pohledávek pokus o mimosoudní vymožení dlužných částek prostřednictvím třetí osoby, přičemž
náklady na toto mimosoudní vymáhání jsou pro účely RSÚ a této Smlouvy o úvěru oběma Stranami považoványza účelně vynaložené náklady ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, v platném znění.

10.2. Mimosoudní vymáhání bude trvat nejdéle tři měsíce a jeho účelem bude zejména umožnit Dlužníkovi po
dobu trvání mimosoudního vymáhání zaplatit dluh včetně dalších nákladů, které vznikly Úvěrujícímu v důsledku
prodlení Dlužníka s plněním jeho dluhu a nutností dluh vymáhat prostřednictvím třetí osoby a současně také
umožnit Dlužníkovi uzavřít dohodu, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v
důsledku prodlení Dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení. V případě uzavření dohody o splacení
dluhu formou splátek se doba mimosoudního vymáhání prodlužuje o dobu platnosti této dohody.

10.3. Výše nákladů za prvních 14 dní mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby bude činit 700,- Kč
včetně DPH a zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, mzdové náklady pracovníků správy pohledávek třetí
osoby, náklady na kancelářské potřeby třetí osoby, softwarové a hardwarové vybavení oddělení správy
pohledávek třetí osoby, zpracování dlužné pohledávky, provedení výpočtu celkové výše dlužné částky a jeho
příslušenství a zavedení do systému třetí osoby, skenování listinných dokumentů, ověřování a dohledávání
aktuálních kontaktů, zadávání těchto kontaktů do systému třetí osoby, nastavení operací systému třetí osoby
pro odesílání SMS, mzdové náklady pracovníků call centra třetí osoby (telefonický kontakt, e-mailová
komunikace s Dlužníkem), zařízení a vybavení call centra třetí osoby (ústředna), včetně nákladů na provoz call
centra třetí osoby, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, řešení návrhů způsobu úhrady
dlužné částky, a další tomu podobné.

10.4. Nedojde-li během doby uvedené v předchozím odstavci k uzavření dohody, kterou se za účelem
odvrácení soudního řízení o nárocích Úvěrujícího v důsledku prodlení Dlužníka odkládá platba nebo mění
způsob splácení, výše nákladů mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby za dalších 14 dní prodlení
bude činit 500,- Kč včetně DPH a zahrnuje v sobě náklady spojené s opakujícími se činnostmi mimosoudního
vymáhání uvedené v odstavci 3.

10.5. Pakliže Dlužník neuzavře dohodu či neuhradí svůj dluh v plné výši ani do 30. dne po zahájení
mimosoudního vymáhání, výše nákladů mimosoudního vymáhání po 30. dni zahájení mimosoudního vymáhání,
až do ukončení mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby, bude činit 500,- Kč včetně DPH a zahrnuje
v sobě náklady spojené s opakujícími se činnostmi mimosoudního vymáhání uvedené v odstavci 3.
10.6. Dlužník bere na vědomí, že mezi náklady na mimosoudní vymáhání pohledávky třetí osoby a řešení její
úhrady patří také tzv. inspektorský výjezd, to je výjezd příslušného pracovníka k Dlužníkovi, který je v prodlení,
za účelem osobního projednání podmínek řešení prodlení Dlužníka s úhradou jeho dluhu. Úvěrovaný souhlasí s
tím, aby jej příslušný pracovník (inspektor) v případě potřeby navštívil v místě bydliště, či na jím uvedené
kontaktní adrese, a to zejména za účelem řešení prodlení Dlužníka s úhradou jeho dluhu a uzavření příslušné
dohody o podmínkách úhrady dluhu. Shledá-li se realizace inspektorského výjezdu za přínosnou pro úspěšné
mimosoudní vymáhání a bude-li realizována, výše nákladů na výjezd činí nejméně 1.600,- Kč a skládá se z
nákladů zahrnujících amortizaci motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot ve výši 1.300,- Kč, a dále pak
ze mzdových nákladů a ztráty času pracovníka, resp. inspektora ve výši 300,- Kč. Dlužník je oprávněn v
odůvodněných případech návštěvu inspektora odmítnout, je však povinen to písemně (prostřednictvím pošty či
e-mailové zprávy) oznámit Úvěrujícímu, nebo jím pověřené osobě, včetně důvodu, pro který osobní jednání a
návštěvu inspektora odmítá. Zhodnocení vážnosti důvodu je ponecháno v kompetenci Úvěrujícího, nebo jím
pověřené osoby.
 
11. Souhlas s nakládáním s Osobními údaji

11.1. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů,
posouzení úvěruschopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly RSÚ a Smlouvy o úvěru,ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Věřitele získával, zpracovával, shromažďoval, upřesňoval,
uchovával a jinak spravoval Osobní údaje uvedené v bodě 11.3.

11.2. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa
sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další
soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Věřitele Osobní údaje
Klienta uvedené v bodě 11.3. Věřiteli.

11.3. Osobní údaje, které Věřitel získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa
deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav,
počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích,
výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech,
údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení,
údaje o dluzích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob,
úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení
dluhu, výše splátky ve zpoždění a termíny zpoždění, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo
platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

11.4. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování Osobních údajů a má tato práva:

11.4.1. Seznámit se se svými Osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či
nepřesně vedené Osobní údaje byly opraveny;

11.4.2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu;

11.4.3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných Osobních údajů nebo
pozastavení zpracování Osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v sídle Věřitele.

11.5. Jestliže Klient nesplní vůči Věřiteli finanční nebo majetkové závazky, Věřitel si ponechá právo předat
Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a
rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční
služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím
osobám.

11.6. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho Osobní údaje, zpřístupnil tyto Osobní údaje
Věřiteli za účelem správy dluhu či posouzení úvěruschopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční
činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého a
skutečného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí.

11.7. Klient souhlasí, aby Věřitel v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho
bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti za účelem posuzování rizik Věřitele plynoucích ze Smlouvy o úvěru.
Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Věřitel uskutečňoval dotazy u Klientem uvedeného zaměstnavatele, na
úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových
poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a
úvěruschopnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých
Klientem. Klient také souhlasí, aby Věřitel úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce
a úvěruschopnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy o úvěru Klientem. Klient souhlasí s tím, aby
osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze
registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky,
úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Věřitele tyto Osobní údaje Klienta Věřiteli.

11.8. Osobní údaje Klienta budou Věřitelem bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient
souhlasí, aby Věřitel zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo
elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních
systémech Věřitele společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších
majetkových poměrech, které Věřitel získá od Klienta či Třetích osob.

11.9. Věřitel se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů Klienta, přijmout vhodná technická a organizační
opatření pro ochranu Osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a
jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Věřitele a jeho zástupci se zavazují k ochraně Osobních údajů
Klienta.

11.10. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými
Osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké Osobní údaje jsou
shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení
opravy, odstranění jeho Osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se
správou jeho Osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních
předpisů České republiky o ochraně Osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho Osobní
údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.
 
12. Platnost RSÚ

12.1. RSÚ se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost okamžikem jejího potvrzení Elektronickými kanály.

12.2. Změny nebo doplňky RSÚ jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou Stran nebo způsobem
uvedeném v bodě 4.1.5. a také v případech uvedených v bodě 3.4.5.

12.3. RSÚ může být zrušena dohodou smluvních stran .

12.4. Věřitel má právo RSÚ vypovědět, avšak závazky Klienta podle RSÚ a Smlouvy o úvěru zůstávají v
platnosti až do jejich úplného splnění, jestliže:

12.4.1. Klient předal Věřiteli ve snaze získat Úvěr nepravdivé, neúčelové nebo vědomě nepravdivé informace;

12.4.2. Klient nezaplatil déle než 30 (třicet) dnů Celkovou výši úvěru nebo případné Sankční poplatky;

12.4.3. Klientovi nebyl po dobu 12 (dvanácti) měsíců od okamžiku potvrzení o uzavření RSÚ poskytnut žádný Úvěr.

12.5. Klient má právo RSÚ vypovědět:

12.5.1. Kdykoliv, jestliže má splněné veškeré své závazky z RSÚ a Smlouvy o úvěru, tj. má splacené veškeré dlužné částky.
 
13. Reklamační řád

13.1. Klient se může na Společnost obrátit s reklamací v případě, že se domnívá, že Společnost nedodržela
smluvní ujednání nebo jednala v rozporu s platnými právními předpisy. Stížnost klienta směřuje proti jednání a
postupu pracovníků Společnosti, apod. (dále společne jen "Podání").13.2. Podání musí obsahovat zejména: identifikační údaje klienta, včetně kontaktní adresy, telefonního čísla a e-
mailové adresy, prípadně číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru a § popis předmětu stížnosti či reklamace, vč.
případných dokumentů relevantních pro vyřízení Podání a návrhu klienta na způsob vyřízení reklamace či
stížnosti ze strany Společnosti. Společnost může vyzvat klienta k doložení dalších dokumentů k vyřízení Podání
ve stanovené lhůtě, je-li to potřeba. Současně s výzvou klientovi sdělí, že pokud klient Podání ve stanové lhůtě
nedoplní, vyřídí Společnost Podání podle dodaných dokumentů a údajů.

13.3. Podání může být uplatněné vůči Společnosti jedním z následujících způsobů: e-mailem na adresu -
info@credit123.cz, anebo písemně na korespondenční adresu Společnosti: Jeremiášova 947/16, Praha 155 00.

13.4. Podání je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co klient zjistil důvody pro reklamaci nebo stížnost,
nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy.

13.5. Potvrzení o doručení Podání zašle Společnost klientovi neprodleně po podání stížnosti či reklamace, a to
elektronicky na e-mail klienta uvedený v Podání nebo poštou na kontaktní adresu klienta uvedenou taktéž v
Podání. V uvedeném potvrzení Společnost uvede, kdy bylo Podání Společnosti doručeno, co je obsahem Podání,
jakým způsobem požaduje klient vyřízení reklamace ci stížnosti a předpokládané datum vyřízení Podání
Spoleřností.

13.6. Lhůta pro vyřízení Podání je 15 dnů od jeho doručení Společnosti, lhůta pro případnou opravu či doplňení
klientem se nezapočítává. V případě, že není možné Podání ve stanovené lhůtě vyřídit, Společnost klienta o
této skutečnosti informuje, včetně předpokládaného termínu vyřízení Podání, a to elektronicky na adresu e-
mailu klienta uvedenou v Podání.

13.7. Společnost informuje klienta o způsobu vyřízení Podání písemně dopisem doručeným na kontaktní adresu
klienta uvedenou v Podání.

13.8. Náklady spojené s vyřizováním Podání nese Společnost.
 
14. Závěrečná ustanovení

14.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) Zákona o
spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje Klientovi uchování informací určených jemu osobně tak,
aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto
informací v nezměněné podobě, za uchování informací se považuje i uložení obsahu listiny v Sekci Příjemce
úvěru ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat
Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po
dobu trvání práv z RSÚ, Smlouvy o úvěru, popřípadě ze Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru. Strany dále
prohlašují, že se za písemný právní úkon považuje i úkon učiněný prostřednictvím elektronického systému
Věřitele způsobem dle RSÚ, neboť takový úkon má písemnou formu, je potvrzen Elektronickými kanály
způsobem dle RSÚ, je zachycen obsah právního úkonu a určena osoba, která právní úkon učinila.

14.2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy o úvěru nebo vzniklé v souvislosti s RSÚ budou
řešeny formou jednání. V případě, že se nepodaří spor nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit
požadavek do 15 (patnácti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení
sporu nebo neshody již není účelné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému orgánu podle platných
zákonů.

14.3. Veškerá oznámení Stran musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se dohodly, že oznámení zaslanádruhé Straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Příjemce
úvěru v systému Věřitele, jsou považována za oznámení v písemné formě.

14.3.1. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo
96 (devadesát šest) hodin.

14.3.2. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96
(devadesát šest) hodin.

14.3.3. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické
komunikace bez účasti člověka.

14.4. Klient potvrzuje, že před uzavřením RSÚ mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje
Věřitel, a že on se s RSÚ řádně a podrobně seznámil a souhlasí s ní.

14.5. Strany se dohodly, že pro výklad RSÚ bude uplatňováno právo České republiky.

14.6. Oznámení Věřitele a Klienta se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy, které byly
uvedené Stranami. Změny adres Stran mají být oznámeny nejpozději 96 (devadesáti šesti) hodin od provedení
těchto změn, a to způsobem uvedeným v článku 8.2. Věřitel zveřejňuje změnu adresy na Internetu.

Účty vedeme v:
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #