Důsledky splacení půjčky po termínu splatnosti půjčky a nezaplacení půjčky.

V případě, že si před uplynutím splatnosti půjčky nezažádáte o prodloužení termínu splatnosti půjčky budou Vám účtovány následující dodatečné náklady spojené s pozdním splácením půjčky a sankce:

  • smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny úvěru. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru.
  • účelně vynaložené náklady ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit úrok dle smlouvy za dobu neopravněného využití poskytnuté půjčky. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.
  • v případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen nahradit veškeré účelně vynaložené náklady na soudní i mimosoudní vymáhání
    pohledávky plynoucí ze Smlouvy o úvěru.

Pokud dlužna částka nebude uhrazena více než 45 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, pohledávka bude předaná třetí osobě a tedy dojde ke značnému navýšení nákladů za vymožení pohledávky.

Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci “Časté dotazy” nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz “Kontakty”.