Ochrana osobních údajů

GO Invex Finance s.r.o
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

1. Správce osobních údajů

Společnost GO Invex Finance s.r.o se sídlem Sazovická 492/5, Praha 5. 155 21, IČO: 05090792, DIČ: CZ0509792, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257916, (dále jen „správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

- přímo od subjektů údajů

- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

- popisné údaje (např. bankovní spojení)

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Cookies

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i Credit123.cz používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například GO Invex Finance s.r.o. sleduje celkový počet návštěvníků na internetových stránkách Credit123.cz.

Pokud Uživatel nechce cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce internetových stránek Credit123.cz.

6. Kategorie subjektů údajů

- zákazník správce

- zaměstnanec správce

- dopravce

- dodavatel služby

- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

- uchazeč o zaměstnání

7. Kategorie příjemců osobních údajů

- finanční ústavy

- veřejné ústavy

- zpracovatel

- smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa Q) státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

8. Účel zpracování osobních údajů

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu

- plnění smlouvy

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

- archivnictví vedené na základě zákona

- výběrová řízení na volná pracovní místa

- plnění zákonných povinností ze strany správce

- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Upozorňujeme na zákonnou povinnost zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Informujeme Vás tímto, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, zjišťujeme a zpracováváme Vaše údaje potřebné k umožnění (a to i opakovaného) posouzení Vaší bonity, platební morálky a důvěryhodnosti. V souvislosti s tím jsme uživatelem Registru REPI, který provozuje CRIF – Registr platebních informací s.r.o., v jehož v rámci jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a oprávnění uživatelé Registru REPI si je vzájemně poskytují. Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v Registru REPI jsou:
a) oprávněné zájmy uživatelů Registru REPI a
b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě poskytnutí uživatelům Registru REPI informace o fyzické osobě z Pozitivního registru REPI.

Pozitivního registru REPI. Veškeré informace týkající se Registru REPI, účasti uživatelů v Registru REPI, zpracování osobních údajů klientů uživatelů v Registru REPI, vzájemného informování uživatelů Registru REPI, jakož i poučení o všech právech klientů uživatelů v souvislosti s Registrem REPI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Registru REPI, jehož aktuální znění je možné získat zde (informační linka provozovatele Registru REPI a www.repi.cz).

9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Pořizování záznamů telefonických hovorů

S ohledem na skutečnost, že společnost má zákonnou povinnost a oprávněný zájem nahrávat telefonické hovory a že při nahrávání telefonických hovorů dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak současných klientů, tak třetích osob (např. potenciálních klientů), poskytuje tímto společnost dotčeným osobám v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů informace týkající se zpracování osobních údajů z telefonických hovorů.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností správce, smluvních povinností správce, a za účelem ověření plnění povinností vůči žadatelům, klientům. Nahrávky rovněž mohou sloužit jako důkaz v případném soudním či správním řízení. Lhůty pro uchovávání údajů se liší podle toho předmětu telefonické komunikace se společností a klientem, potenciálním klientem nebo třetí osobou. Správce uchovává nahrávky po dobu stanovenou právními předpisy (zákon č. o Spotřebitelském úvěru, Zákon o prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti č. 253/2008 Sb.), z důvodů oprávněného zájmu (pokud jde o získání informací pro posouzení úvěruschopnosti...) a dále pak po dobu, kdy jsou klient nebo společnost oprávněni podle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky z takové komunikace vzešlé.

S ohledem na to, že je nahráván telefonický hovor, není dopředu možné přesně identifikovat, kterých osobních údajů se tento způsob zpracování bude týkat, proto půjde o takové osobní údaje, které nám sdělíte během telefonického hovoru. Pravděpodobně půjde o následující kategorie osobních údajů, a to Vaše základní identifikační údaje, popisné a kontaktní údaje a informace týkající se Vaší finanční situace. Nahrávky (resp. v nich obsažené osobní údaje) mohou být zpřístupněny pověřeným pracovníkům správce, dále státním dozorčím orgánům, osobám, kterým je nutné osobní údaje zpřístupnit na základě a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, subjektům, kterým je správce oprávněn osobní údaje zpřístupnit za účelem ochrany práv a povinností z jednání o uzavření smlouvy nebo z vlastního smluvního vztahu vzešlých a společnostem, které vykonávají činnost pro správce na základě outsourcingových nebo jiných smluv o poskytování služeb, při kterých takové společnosti budou vystupovat jako zpracovatelé osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. GO Invex Finance s.r.o. ujišťuje, že Vaše osobní údaje budou bezpečně chráněny v souladu se zákonem Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, Nařízení GDPR a s požadavky dalších právních předpisů.

Společnost GO Invex Finance s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), registraci provedl správce dat, jehož registrační kód je 00067420

10. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. A to po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy zanikl právní vztah.

11. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

12. Práva subjektů údajů.

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

- účelu zpracování,

- kategorii dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2)V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte, prosím pověřence pro zpracování osobních údajů, e-mail: poverenec@credit123.cz.

3) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat správce o vysvětlení.

- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

- Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.